woensdag 30 juni 2021

 

Voor actuele informatie en de jaarstukken 2020, zie:

www.stichtingnickerievooruit.nl 

zondag 11 oktober 2020


 Inhoudsopgave

Voorwoord                                                                                                                                                                                

Algemene informatie                                                                                                                                               

Doelstelling                                                                                                                                                                               

Wat doet het noodfonds?                                                                                                                                                      

Het bestuur:                                                                                                                                                                              

Hoe wordt het noodfonds gefinancierd?                                                                                                                             

Werkwijze van het fonds                                                                                                                                                         

Werkwijze 2018 /2019                                                                                                                                                             

Toekomstige ontwikkelingen                                                                                                                                                  


 

Voorwoord

Het RC Maagdenhuis steunt reeds geruime tijd lokale projecten in Suriname gericht op ouderen of stimuleringskansen voor jongeren. Stichting Nickerie vormt hierop een welkome aanvulling voor kleine noodhulpprojecten.  Bij de doorstart in 2017 was het de bedoeling om zowel in Nederland als in Suriname medefinanciers / donateurs te werven om de zeer gewenste noodhulp in Nickerie te kunnen blijven geven. Vanwege de economische situatie in Suriname bleek het moeilijk om lokale medefinanciers te werven. Het bestuur is verheugd dat de plezierige samenwerking met Stichting Sari kon worden voortgezet. Met de financiële steun van het RC Maagdenhuis konden in 2018 verschillende initiatieven worden opgepakt en gerealiseerd, die vooraf waren geselecteerd door Stichting Sari.

Het bestuur,

Stichting Nickerie Vooruit

december 2019

Algemene informatie

In 2005 is de ‘Stichting Nickerie Vooruit’ opgezet door de initiatiefnemers Ed Monasch en Hanneke Rudelsheim om de directe lokale nood in Nickerie te lenigen. Een kleinschalige opzet van een noodfonds ontstaan vanuit de betrokkenheid van de initiatiefnemers en met financiële steun vanuit Nederland. De aanvragen voor een bijdrage of steun voor lokale projecten, verloopt via tussenkomst en voordracht van de Stichting Sari in Nickerie. In 2017 heeft het noodfonds met een nieuw bestuur een doorstart gemaakt.

Doelstelling

De Stichting Nickerie Vooruit is een noodfonds voor personen in Nickerie (Suriname) met een minimuminkomen in situaties waarvoor geen (sociaal) vangnet aanwezig is.

Wat doet het noodfonds?

Het noodfonds kan op verzoek een eenmalige beperkte financiële bijdrage of een bijdrage in natura leveren voor:

  • Mobiliteit (bijv. aanschaf rollator)
  • Sociaal netwerk (bijv. aanschaf telefoon/computer-toegang tot internet)
  • Economische zelfstandigheid (bijv. verstrekking naaimachine)
  • Gezondheid (bijv. gehoorapparaat / bril)

Het fonds is nadrukkelijk bestemd voor kleine noden; er worden geen woningprojecten en/of herstelwerkzaamheden gefinancierd.

Het bestuur:

De stichting heeft een onbezoldigd bestuur en bestaat uit de volgende personen die zich vrijwillig inzetten: 

  • Glenn Hussain – voorzitter
  • Harry Moeskops – penningmeester
  • Caroline Sijtsma – secretaris
  • Marga van Gelderen – lid

 Hoe wordt het noodfonds gefinancierd?

Het RC Maagdenhuis steunt projecten in Suriname, met name de ouderenzorg in Nickerie is een aandachtsgebied. ‘Stichting Nickerie Vooruit’ is hierin een welkome aanvulling voor het RC Maagdenhuis, omdat het bijzondere noden betreft, die te klein zijn voor de reguliere projecten die het RC Maagdenhuis steunt. Het ontvangt hiervoor een bijdrage van het RC Maagdenhuis. 

Werkwijze van het fonds

Aanvragen voor een bijdrage lopen via de lokale organisatie Sari in Nickerie. In overleg met de contactpersoon van Sari wordt gekeken in hoeverre uitbouw van de contacten mogelijk is, om de toegankelijkheid tot het fonds te vergroten. Om een aanvraag te kunnen beoordelen, wordt een beknopte toelichting gevraagd waarin de volgende punten aan de orde komen:

·        korte schets van de (thuis)situatie;

·        waarvoor wordt een bijdrage gevraagd (hoogte kosten en /of een bijdrage in natura);

·        wat betekent het toekennen van de bijdrage voor de vrager (wat wil hij/zij daarmee bereiken);

De aanvraag wordt voorzien van een toelichting door Stichting Sari over de urgentie/noodzaak.

Werkwijze 2018 /2019

Na de bekendmaking van de doorstart in 2017 heeft het bestuur een 6-tal aanvragen voor woningverbetering ontvangen. Deze aanvragen betroffen dakreparaties, het aanbrengen van tegelvloeren, toiletvoorzieningen en/of wateraansluitingen.

Daarnaast is ook een 4-tal aanvragen ontvangen voor scholen. Dit betrof de betegeling van klaslokalen en computers.

De aanvragen voor (woning)verbetering en hulpmiddelen voor scholen zoals computers, betreffen over het algemeen bedragen van meer dan € 1000,- elk. Dergelijke projecten passen niet binnen de doelstelling van de stichting Nickerie Vooruit en zij gaan ook de financiële mogelijkheden van de stichting ruim te boven. Voor zover deze projecten wel binnen het aandachtsgebied van het RC Maagdenhuis vallen, worden zij doorverwezen.

 In 2018 is tijdens haar bezoek aan Nederland door het bestuur kennisgemaakt met mw. Bajnath, voorzitter en onze contactpersoon bij Stichting Sari. Tijdens het bezoek heeft mevrouw Bajnath de noodsituatie ten aanzien van de huisvesting nogmaals onder de aandacht gebracht en is afgesproken om een bedrag groot € 2.000,- over te maken naar de Stichting Sari, zodat het bestuur lokaal directe nood kan lenigen.

 Het bedrag is in 2018 door de Stichting Sari als volgt besteed:

4 gezinnen zijn geholpen met een bijdrage van € 500,- voor de aankoop van (bouw)materialen:

-          alleenstaande moeder met 3 kinderen; bijdrage bestemd voor dichten dak lekkage en aanbrengen wateraansluiting;

-          alleenstaande moeder met 1 kind, bijdrage voor de aanschaf van hout en zinkplaten om bouw van het dak af te ronden;

-          alleenstaande heer, door aanrijding slecht ter been, verbetering woning

-          weduwe, bijdrage om slechte staat van de woning te verbeteren

De bovenstaande gezinnen hebben geen geld gekregen, maar er is materiaal gekocht om de urgente zaken aan te pakken.

 Aanvullend is een extra bijdrage van € 1100,- overgemaakt, eveneens voor de verbetering van de woningsituatie.

Net als in 2017 is op verzoek van de commissie voorzitter van Thuis en Daklozen in Nickerie een bedrag van € 350,- overgemaakt voor de aanschaf van o.a. toiletartikelen

Stichting Sari zorgt na afloop van de werkzaamheden voor de financiële verantwoording en foto’s.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2018 is gebleken dat er relatief veel aanvragen voor woningaanpassingen zijn ontvangen. Deze kosten gaan het beschikbaar budget van de stichting te boven. Het bestuur heeft Stichting Sari geïnformeerd dat zij zich voornamelijk richt op de kleine noden, grotere projecten worden doorverwezen naar het RC Maagdenhuis.

 

                                                                               -o000o-

Het Bestuur Stichting Nickerie Vooruit

december 2019